Mnoho podnikatelů využívá ke své propagaci reklamu. Co pod tento pojem patří, definuje přesně zákon o reklamě. A spadá-li vaše prezentace ekonomické činnosti do této kategorie, pak se také jedná se o daňově uznatelný výdaj. Musíte ale prokázat, že peníze šly doopravdy na reklamu. V dnešním článku se podíváme na to, co všechno musíte archivovat a jaké podmínky musí být pro daňovou uznatelnost splněny.

Co je ze zákona považováno za reklamu? Je to jakékoliv oznámení, předvedení nebo jiná prezentace šířená komunikačními médii. Cílem reklamy musí být podpora podnikatelské činnosti (zejména podpora prodeje nebo spotřeby zboží, výstavby, prodeje nemovitosti nebo pronájem prostoru). Komunikační médium je každé, které umožňuje šíření reklamy. Spadá sem periodický tisk, neperiodické publikace, televizní i rozhlasové vysílání, audiovizuální produkce, počítačové sítě, plakáty a letáky. 

Při splnění definice, lze reklamu považovat za daňově uznatelný náklad. V případě pochybností finančního úřadu je prokazování toho, že šlo skutečně o reklamu na podporu ekonomické činnosti, na vaší straně. Ve většině případů nestačí faktura, jejíž plnění se vztahuje k reklamě, ale musí být dodány i jiné materiály – fotografie, informace o časovém rozvrhu, v případě reklamy na internetu snímky obrazovky se zachycenou reklamou apod.

Prokázání reklamy

Podle Nejvyššího správního soudu je reklama daňově účinný výdaj v případě, že jsou splněny 4 podmínky: 1) výdaj byl doopravdy vynaložen; 2) výdaj byl vynaložen v souvislosti se získáním zdanitelných příjmů; 3) výdaj byl vynaložen v daném zdaňovacím období a 4) zákon stanoví, že se jedná o daňově účinný výdaj.

Při zanesení tohoto výdaje do účetnictví a následně do daňového přiznání, musíte být připraveni prokázat i další skutečnosti ke stanovení daně, když k tomu budete vyzváni správcem daně či v průběhu řízení.